Blogia
Filohelenismo // Φιλελληνισμός

Y ahora, las EOI (C. Valenciana)

Y ahora, las EOI (C. Valenciana)
En el primer trimestre de 2009, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana va presentar una ordre que pretén regular les EOIs de la nostra comunitat.

Aquest document suposa un fort retall en l’oferta d’idiomes a tot el nostre territori amb la pèrdua de llocs de treball docent que aquest fet produirà, així com l’empitjorament de les seues condicions laborals i la defunció de les EOIs que es convertiran, de fet, en centres on s’estudie només l’anglés.

Nosaltres professors d’EOIs entenem que les nostres escoles són l’únic organisme públic que ofereix la possibilitat d’aprendre idiomes als seus ciutadans fora de l’ensenyament obligatori i en alguns idiomes (la majoria) l’única.

Volem assenyalar també el perill que suposa l’aplicació de l’esborrany d’aquesta ordre que comportaria la pèrdua d’un 25% dels grups que estan en funcionament en aquests moments.

Per tot això exigim:

1. que es diferencie entre l’oferta i la demanda d’un idioma com l’anglés de la resta dels idiomes:
2. que la Conselleria assegure l’ensenyament de tots els idiomes de la CEE i de l’àrab, el rus i el xinés;
3. una disminució de les ràtios per tal d’impartir un ensenyament d’idiomes de qualitat i efectiu;
4. una planificació adient d’EOIs i d’aularis;
5. que no es deixe a la voluntat política de l’administració educativa la creació i supressió de grups;
6. no posar cap nombre mínim per a la creació de grups ja que molts dels idiomes que se estudien a les EOIs només es poden aprendre en elles i que cada centre puga ofertar un grup de totes les llengües que ja s’imparteixen i en tots els nivells, per tal de garantir la continuïtat i la finalització dels estudis;
7. que la reserva de places, en règim presencial, per l’alumnat que demane estudiar anglés pertanyent al Cos de Mestres o de Secundària, prevista en l’esborrany, no siga atesa. Aquestes places podrien ofertar-se com a cursos específics o de formació en horari d’ 11 a 17 hores;
8. que es tinguen en compte criteris com ara la ruralitat (cap comarca pot quedar sense oferta d’idiomes per no trobar-se prop d’un àrea urbana) i les necessitats de la societat en quasi totes les comarques en determinats idiomes per motiu de la immigració (sanitat, forces de seguretat, ajuntaments...) per a la creació de grups;
9. que s’escolte la direcció del centre a l’hora de determinar el nombre d’unitats d’una EOI;
10. igualtat d'oportunitats entre alumnes oficials i lliures en les proves de certificació, i per això, l'eliminació de la Fitxa Individualitzada de Seguiment (FIS);
Por si alguien tiene dificultades para entenderlo, lo he traducido al español (si alguien ve errores que me avise, porfa)
En el primer trimestre de 2009 la Consejería de Educación de la Comunidad Valencia presentó una orden que pretende regular las Escuelas Oficiales de Idiomas de nuestra Comunidad.
Este documento supondría una considerable reducción en la oferta de idiomas en todo nuestro territorio, con la consiguiente pérdida de lugares de trabajo docente que este hecho ocasionará, así como el empeoramiento de sus condiciones laborales y la defunción de las EOIs, que se convertirán, de hecho, en centros donde no se estudia nada más que inglés.
Nosotros, los profesores de las EOIs entendemos que nuestras escuelas son el único organismo público que ofrece la posibilidad de aprender idiomas a sus ciudadanos fuera de la enseñanza obligatoria y en algunos idiomas (la mayoría) es la única.
Queremos también señalar el peligro que supondría la aplicación del borrador de esta orden, que comportaría la pérdida de un 25% de los grupos que están en funcionamiento en estos momentos.
Por todo esto exigimos:
1. Que se diferencie entre la oferta y la demanda de un idioma como el inglés del resto de los idiomas.
2. Que la Consejería garantice la enseñanza de todos los idiomas de la UE, así como del árabe, el ruso y el chino.
3. Una disminución de las ratios para impartir una enseñanza de idiomas de calidad y efectiva.
4. Una planificación adecuada de EOIs y aularios.
5. Que no se deje a la voluntad política de la administración educativa la creación y supresión de grupos.
6. No fijar ningún número mínimo para la creación de grupos, ya que muchos de los idiomas que se estudian en las EOIs solamente se estudian en ellas, y que cada centro pueda ofertar un grupo de todas las lenguas que ya se impartían y en todos los niveles, para garantizar la continuidad y finalización de los estudios.
7. Que la reserva de plazas, en régimen presencial, para el alumnado que solicite estudiar inglés perteneciente al Cuerpo de Maestros o de Secundaria, prevista en el borrador, no sea atendida. Estas plazas podrían ofertarse en cursos específicos o de formación en horario de 11 a 17 h.
8. Que se tengan en cuenta criterios como ahora la ruralidad (cualquier comarca puede quedarse sin oferta de idiomas por no encontrarse cerca de ningún área urbana) y las necesidades de la sociedad en casi todas las comarcas en determinados idiomas a causa de la inmigración (sanidad, fuerzas de seguridad, ayuntamientos...) para la creación de grupos.
9. Que se tenga en cuenta la dirección del centro a la hora de determinar el número de unidades de una EOI.
10. Igualdad de oportunidades entre alumnos oficiales y libres en los exámenes de certificación, y por esto, la eliminación de la Ficha Individualizada de Seguimiento (FIS).

0 comentarios